Cantu a tenore

Su cantu a tenore est una manera de fagher mùsica chi est pratigada in su tzentru de sa Sardigna. Est unu càntigu a bator boghes acordadas: bassu, contra, boghe e mesu boghe. Su chi distinghet su tenore dae totu sos àteros càntigos est chi bassu e contra (e in medas biddas fintzas sa mesu boghe) sunt boghes guturales, boghes chi essint dae gùturu (dae bula) in maneras diferentes e chi cantant nodas acordadas.

Pro nd'ischire de prus

Menu